Bibelen 

Vi tror og lærer, at bibelen er Guds ord, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus.  Bibelen er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Og at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i Skriften; for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. 

»Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.«

(2 Timothy 3:15-17).(2 Peter 1:20-21).(Johannes 8:31-32)

Gud

Vi tror og lærer, at der kun er en Gud. Jeg er Herren, der er ingen anden, der er ingen anden Gud end mig. (Isaiah 45:5)Gud svarede Moses: »Jeg er den, jeg er!« Og han sagde: »Sådan skal du sige til israelitterne: Jeg Er har sendt mig til jer. (2 MoseBog 3:14)Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk.(John 1:14,18)Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig.(John 15:26) Alle 3 er en Gud og uden begyndelse og ende. Sandheden om den treenige Gud er fundamentet for al fællesskab med Gud og vores afhængighed af ham.

Gud fader

Vi tror på,

 • Gud fader, en uendelig, personlig ånd, perfekt i hellighed, visdom, magt og kærlighed (1. Mos. 1:1; Luk. 10:21-22; Esa. 45:22)
 • at alle skabninger skylder ham deres fulde kærlighed, ære, frygt og lydighed (Matt. 23:9; Åb. 1:6).
 • at han uden undtagelse ved alt, der kommer til at ske.
 • at han nådigt bekymrer sig om menneskers liv (Matt. 6:25-34; 1. Tim. 1:1-2.
 • at han hører og besvarer bønner.
 • og at alle som kommer til Ham gennem Jesus Kristus bliver frelst fra synd og død (Joh. 3:16; 1. Tim. 2:5-6; 1. Pet. 1:3).

Jesus Kristus

Vi tror på,

 • Jesus Kristus, Guds enbårne søn (Joh. 3:16).
 • Han er guddommeligt udvalgt til at være mellemmand mellem Gud og mennesker
 • (1. Tim. 2:5).
 • Han tog menneskeskikkelse på sig, dog uden synd og han opfyldte loven perfekt (Fil. 2:5-8; Hebr. 4:15; Matt. 5:17).
 • Han led og døde på korset til frelse for syndere (Joh. 10:5; Rom. 3:25; 1 Pet. 2:24).
 • Han blev begravet, oprejst igen på den tredje dag og steg op til sin Fader, hvor Han for evigt sidder ved Hans højre hånd (1 Kor. 15:4).
 • Han går i forbøn for sit folk (Ap.G. 1:9; Rom. 8:34).
 • Han skal komme igen, synligt i sit rige og dømme levende og døde (2 Tim. 4:1).
 • Han er kirkens overhoved og universets suveræne Hersker (Ef. 1:21-23; 4:15-16; Kol. 1:15-18).

Helligånden

Vi tror på,

 • at Helligånden udgik fra Faderen og Sønnen for at overbevise verden om synd, retfærdighed og dom (Joh. 14:16-17; 15:26-27; 16:8-15).
 • at Helligånedn forvandler, helliggører og bemyndiger alle som tror på Jesus Kristus (1. Pet. 1:2).
 • at Helligånden bor i enhver, der tror på Kristus (Rom. 8:9-11; 1. Kor. 3:16; 6:19).
 • at han er en hjælper, lærer og vejleder (Joh. 14:26; Gal. 5:22-26).

Mennesket og genfødsel

Vi tror på,

 • at mennesket er skabt af Gud i Guds eget billede (1. Mos. 1:26; 5:2).
 • at mennesket syndede og derved pådrog sig fysisk, åndelig og evig død, som er adskillelse fra Gud (1. Mos. 3; 2:17; 3:19).
 • at alle mennesker er født med en syndig natur og derfor er under dom (Rom. 3:19; 6:23; Åb. 20:10; 14-15).

Vi tror på, at dem der angrer og omvender sig fra deres synd og tager imod Jesus Kristus, som deres frelser og Herre genfødes ved Helligånden og bliver nye skabninger, friet fra dommen og modtager evigt liv (Joh. 3:14-16; Joh. 5:24-30; 1.Joh. 1:9; 2. Kor. 5:17; Rom. 8:1).

Det Kristne liv

Vi tror på, at en oprigtig tro og kærlighed til Gud kommer til udtryk i den kristnes liv ved at:

 • en kristen lever til Guds ære (1. Kor. 10:31; Rom. 12:1-3).
 • lever til gode for sine medmennesker (Gal. 6:10).
 • en kristen opførsel er uden anstød for verden (1. Kor. 4:2-4; Kol. 3:25).
 • er en trofast forvalter af sine ejendele (2. Kor. 9:6-9).
 • søger selv at vokse til fuld modenhed i Kristus (Joh. 14:15, 23-24).
 • ønsker at hjælpe andre til at vokse til fuld modenhed i Kristus (1. Joh. 2:10-11).

Forordninger

Vi tror på, at Herren Jesus Kristus har indstiftet to forordninger til den lokale menighed:

 • Dåben: Vi tror på, at den kristne dåb er en dåb til den treenige Gud ved nedsænkning af den troende i vand (Matt. 28:18-20; Rom. 6:3-5).
 • Nadver: Vi tror på, at nadveren blev indstiftet af Kristus til minde om Hans død (1. Kor. 11:23-26).

Vi tror på, at disse to forordninger bør iagttages og forvaltes indtil Herren Jesus Kristus kommer igen.

Kirken

Vi tror på,

 • en universal kirke, et levende åndeligt legeme, hvor Kristus er hovedet og alle genfødte personer er medlemmer (Ef. 2:19-22).
 • den lokale kirke, bestående af en samling af folk, der tror på Jesus Kristus, døbt på baggrund af en oprigtig bekendelse af troen på Kristus, og associeret med tilbedelse, arbejde og fællesskab (Ef. 5:19-21; Apg. 2:42; Hebr. 10:23-25).
 • Gud har givet kirken autoritet til at administrere den orden, disciplin og tilbedelse, som han har foreskrevet (Apg. 20:28, Ef. 4:11).
 • at Gud har givet den lokale menighed den primære opgave, at udruste den kristne til at gå ud med evangeliet om Jesus Kristus til en fortabt verden (Matt. 28:19; Apg 1:8).
 • kirkens embeder er ældste (tilsynsmænd) samt menighedstjenere (1. Tim. 3:1-13, Tit. 1: 5-9, 1. Pet. 5:1-5).

Den lokale kirken

Vi tror på,

 • at ethvert menneske har et direkte forhold til Gud og alene står til ansvar overfor Gud i alt der vedrører tro (1. Tim. 2:5; Rom. 14:7-9,12).
 • at enhver kirke er selvstændig og må være fri fra indblanding fra enhver politisk autoritet; at kirke og stat derfor må holdes adskilt, da de har forskellige funktioner, hvor de hver især opfylder deres formål fri fra diktering eller beskyttelse af den anden.

De sidste tider

Vi tror på,

 • at Herren Jesus Kristus kommer synligt tilbage til jorden og opretter sit rige (Matt. 16:27; Joh. 14:3; Apg. 1:11; Fil. 3:20; 1. Tess. 4:15-17; 2. Tim. 4:1; Tit. 2:13).
 • kødets opstandelse, den endelige dom, de retfærdiges evige lykke og de ondes endeløse lidelse (1. Kor. 4:5; 2. Tess. 1:5-10; J.Åb. 20:4-6, 11-15).